Algemene Voorwaarden Thuiswerkplan

 1. Onderneming
  1. Thuiswerkplan, handelsnaam van Heering Office B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (2518 GR) Den Haag aan het adres Zoutmanstraat 34, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 27127202, treedt in deze overeenkomst op als de eigenaar en/of leverancier van bedrijfsmeubelen en aanverwante roerende zaken (hierna te noemen: ‘Thuiswerkplan’).
  1. Thuiswerkplan (waarmee hierna tevens wordt bedoeld: diens bestuurders en/of medewerkers) stelt zich ten doel bedrijfsmeubelen ter beschikking te stellen van diens wederpartij. De contractspartij wordt in deze voorwaarden verder aangeduid als ‘klant’.

 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Thuiswerkplan gesloten overeenkomsten, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders overeengekomen. Dit geldt ook voor aanvragen, bestellingen, aanbiedingen, vervolgopdrachten of gewijzigde en/of aanvullende opdrachten. Het voorgaande geldt met uitsluiting van andere algemene voorwaarden.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bij Thuiswerkplan werkzame personen, hetzij werkzaam binnen de organisatie van Thuiswerkplan, hetzij daarbuiten.
  1. Het is Thuiswerkplan toegestaan haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarmee deze gewijzigde voorwaarden van toepassing zullen zijn, onder verval van voorgaande versies. De wijzigingen zijn van kracht zodra Thuiswerkplan de gewijzigde voorwaarden ter hand heeft gesteld aan de klant.

 3. Totstandkoming overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na een schriftelijke bevestiging daarvan door Thuiswerkplan. De in de (order)bevestiging genoemde gegevens (waaronder omvang, prijzen en/of hoeveelheden) zijn leidend bij de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst en daaruit voortkomende (deel)leveringen.
  1. Een offerte, (prijs)aanbieding, reclame, folder of uiting op de website van Thuiswerkplan geeft een indicatie voor de diensten, leveringen en/of prijzen van Thuiswerkplan. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen zolang een schriftelijke bevestiging bedoeld zoals bedoeld in 4.1 niet heeft plaatsgevonden.
  1. Opdrachten van niet in Nederland gevestigde klanten zullen pas in behandeling worden genomen na ontvangst van het BTW-nummer.

 4. Prijzen
  1. De door Thuiswerkplan vernoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere kosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld.
  1. De door Thuiswerkplan gehanteerde prijzen zijn van toepassing voor zover het leveringen betreft aan klanten in Nederland. Prijzen voor leveringen buiten deze gebieden zijn op aanvraag beschikbaar.  
  1. Thuiswerkplan is gerechtigd om na de totstandkoming van de overeenkomst prijsverhogingen door te voeren, indien en voor zover veroorzaakt door een stijging of invoering van (inter-) nationale belastingen, heffingen en/of valutawijzigingen ten aanzien van de overeengekomen (deel)leveringen. Prijsverhogingen zoals hier bedoeld zijn voor de klant uitgesloten als grond om de overeenkomst te ontbinden.
 1. Overige bepalingen
  1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag.
  1. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. In geval van strijdigheid tussen bepaalde bepalingen uit deze overeenkomst en de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  1. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.
  1. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.
 1. Overige bepalingen
  1. Op deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende rechten en plichten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag.
  1. Op de verhouding tussen partijen zijn geen andere bepalingen, voorwaarden of afspraken van toepassing dan in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen. In geval van strijdigheid tussen bepaalde bepalingen uit deze overeenkomst en de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  1. Het buiten toepassing stellen c.q. vernietigen van (een gedeelte van) deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige voorwaarden niet aan. Indien aan de orde, worden de buiten toepassing gestelde c.q. vernietigde bepalingen vervangen door bepalingen die daar voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk mee in lijn liggen.
  1. Wijzigingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Daarbij geldt dat nieuwe afspraken, oudere afspraken over hetzelfde onderwerp doen vervallen.